Nieuw besluit vrijstelling medische prestaties

Vanaf 1 januari 2013 is de BTW-vrijstelling voor paramedische diensten aangepast, in die zin dat uitsluitend BIG-geregistreerde zorgverleners konden delen in de vrijstelling. Inmiddels is uit jurisprudentie gebleken dat deze wetgeving te strikt is ten aanzien van de BIG-voorwaarden. Op 11 september 2015 heeft Hof 's-Hertogenbosch nog een uitspraak gedaan waaruit bleek dat onder voorwaarden ook acupuntuur is vrijsgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 11.1.g van de Wet. 

Voorwaarden vrijstelling

Volgend op voornoemde jurisprudentie heeft de Staatssecretaris een nieuw besluit uitgebracht met een nadere toelichting en voorwaarden waaronder de medische vrijstelling in de BTW kan worden toegepast. 

a. De diensten worden verricht door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG; en 

b. De diensten betreffen de gezondheidskundige verzorging van de mens; en 

c. De beroepsbeoefenaren zijn in het daartoe ingestelde register ingeschreven (voor zover de Wet BIG daarin voorziet); en 

d. De verrichte diensten behoren tot het deskundigheidsgebied van de desbetreffende beroepsbeoefenaar en vormen een onderdeel van de BIG-opleiding; en 

e. Het gaat om diensten die worden verricht aan de individuele patiënt.

In paragraaf 3.2 van het besluit is aangegeven dat voor artsen geldt dat alle gezondheidskundige handelingen die zijn gericht op het behoeden voor en genezen van ziekten en het beoordelen van de gezondheidstoestand van de mens onder de vrijstelling vallen. Hier vallen ook de niet-reguliere c.q. alternatieve handelingen uitgevoerd door een arts.

Diensten van een niet BIG-geregistreerde medische beroepsbeoefenaar

Deze dienstverleners kunnen ook gebruik maken van de vrijstelling indien het volgende van toepassing is:

a. De dienst door de desbetreffende medische beroepsbeoefenaar betreft gezondheidskundige verzorging van de mens;  en 

b. De desbetreffende medische beroepsbeoefenaar verricht een gezondheidskundige dienst die van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is als een gezondheidskundige dienst van een Wet BIG-beroepsbeoefenaar; en 

c. De dienst wordt verricht aan de individuele patiënt.

Of er sprake is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau wordt beoordeeld op basis van de opleiding van de dienstverlener. Zie voor de voorwaarden het besluit onder paragraaf 4. In het besluit benoemt de Staatssecretaris als kwalificerende dienstverleners de kinder- en jeugdpsycholoog NIP en de orthopedagogen generalist (NVO). 

Tot slot

Mocht u vragen hebben over de BTW-vrijstelling voor medische diensten en dit besluit, dan kunt altijd contact opnemen met ons kantoor.